Özgün Makale

Yaş, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksinin Polisomnografideki Değişkenlere Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2021.47966

  • Sıdıka Deniz Yalım

Gönderim Tarihi: 06.05.2020 Kabul Tarihi: 06.03.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(2):159-165

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, polisomnografideki solunum parametrelerini (ortalama noktürnal nabız oksihemoglobin satürasyonu (SpO2), minimum SpO2, toplam uyku süresinde %90 altında oksihemoglobin satürasyonu (TST90), Oksijen Desatürasyon indeksi (ODİ), apne süresi, Uyku Uyarılma indeksi) analiz ederek bu parametrelerin Apne-hipopne indeksi (AHİ), Vücut Kitle indeksi (VKİ), yaş ve cinsiyet ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2019 ve Ocak 2019 tarihleri arasında polisomnografi ile tanı alan 1,000 obstrüktif uyku apnesi (OUA) hastası retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara bir gece laboratuvar temelli polisomnografi yapıldı. Polisomnografi raporunda hastalar AHİ değerlerine göre hafif, orta ve şiddetli OUA olarak sınıflandırıldı.

Bulgular:

AHİ ve VKİ, erkek cinsiyet ve yaş arasında anlamlı bir ilişki vardı (p<0,01). Ortalama noktürnal SpO2 ve TST90 arasında güçlü bir negatif korelasyon vardı. Tüm oksimetrik parametreler içinde ODİ’nin AHİ ile güçlü bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Apnesi olan hastaları apne olmayan hastalardan ayırmak için ortalama noktürnal SpO2 değeri için kesim (cut-off) noktası %93,6 olarak bulundu.

Sonuç:

VKİ’nin 1 birim artışı obstrüktif uyku apne riskini 1,5 kat artırır, erkek olmak OSA riskini 7,6 kat artırır. Yaşlanma yüksek AHİ ile ilişkilidir. Polisomnografi için başvuranlarda ortalama noktürnal oksijen satürasyonunun %93,6’sının altında olması apne hastalarını saptamada önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, polisomnografi, Vücut Kitle indeksi, erkekler, oksijen

Tam Metin (İngilizce)