Araştırma Makalesi

Tedavi Öncesi ve Sonrası Dönemde Akromegalide Obstruktif Uyku Apne Sendromu

10.4274/jtsm.04

  • Selda Korkmaz
  • Ilkay Çakir
  • Fahri Bayram
  • Züleyha Karaca
  • Sevda Ismailogullari
  • Murat Aksu

Gönderim Tarihi: 08.12.2013 Kabul Tarihi: 16.03.2014 J Turk Sleep Med 2014;1(1):22-27

Giriş

Obstruktif uyku apne sendromu (OUAS), akromegalik hastalarda genel popülasyon ile karşılaştırıldığında oldukça sıktır. Akromegalik hastalardaki OUAS’nin bu hasta grubunda gözlenen geri dönüşümlü ya da geri dönüşsüz anatomik değişiklikler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu anatomik değişikliklerin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, serum Growth hormon (GH) ve insülin benzeri growth faktör-1 (IGF1) seviyelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, akromegalik hastalardaki OUAS sıklığını belirlemek ve hastalık aktivitesi ile OUAS arasındaki ilişkiyi saptamaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 15 yeni tanı almış ve tedavi başlanmamış akromegali hastası alındı. Hastaların polisomnografi (PSG) kayıtları yapıldı ve bazal hormon değerleri belirlendi. OUAS tanısı alan hastalara sürekli hava yolu basınç (CPAP) tedavisi başlandı. CPAP tedavisi alan hastalarda PSG ve hormonal çalışmalar tekrarlandı.

Bulgular

Akromegalik hastalarda OUAS, genel polasyona göre daha sık bulundu. Ancak hem bazal hem de tedavi sonrası yapılan değerlendirmelerde hastalardaki OUAS şiddeti ile hormonal aktivite arasında bir ilişki saptanmadı.

Sonuç

OUAS, akromegalik hastalarda mortalite ve morbiditeyi artıran bir durumdur. Akromegali tanısının erken konması, OUAS gelişiminde rol oynayan geri dönüşsüz anatomik değişikliklerin oluşumunu engelleyeceğinden dolayı önemlidir. OUAS varlığı saptandığında uygulanacak CPAP tedavisi akromegalik hastalardaki morbidite ve mortaliteyi azaltıcı etki gösterecektir.

Anahtar Kelimeler: Akromegali, uyku apnesi, GH, IGF-I

Tam Metin (İngilizce)