Özgün Araştırma

Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi

10.4274/jtsm.09

  • Feray Karaali Savrun
  • Gülçin Benbir
  • Rahsan İnan
  • Asım Kaytaz
  • Hakan Kaynak

Gönderim Tarihi: 01.08.2014 Kabul Tarihi: 06.08.2014 J Turk Sleep Med 2014;1(2):43-45

Giriş:

Palatal kaslar, diğer farenjeal kaslar ile birlikte üst hava yolunun açıklığının korunmasında önemli rol aynar. Bu kasların fonksiyonlarının tam olarak ortaya konulması, Obstrüktif uyku apne sendromu gibi üst hava yolu açıklığını etkileyen hastalıkların patofizyolojisinin açıklanmasına yardımcı olacaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda sekiz sağlıklı erkek birey incelendi. Antropolojik ve elektromiyografik (EMG) verileri elde edildi. EMG verileri arasında, çok sayıdaki motor ünite potansiyellerinin (multi-MÜP) çıkış zamanı (rise time), amplitüt, süre, alan, kalınlık, faz ve dönüş (turn) değerledirildi.

Bulgular:

Ortalama yaş 40,25±9,11 yıl, ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 23,64±2,51 kg/m2 ve ortalama boyun çevresi 36,75±2,49 cm olarak hesaplandı. Palatoglosal ve palatofarenjeal kaslara kıyasla, uvuladan elde edilen multi-MÜP’lerin çıkış zamanı ve süresi daha kısa, amplitüt, alan ve kalınlıkları daha küçük olarak elde edildi; faz ve dönüş sayısı da uvulada daha yüksek idi. Buna karşın, bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. EMG verileri ile yaş arasında anlamlı korelasyon izlenmedi. Ancak, hem VKİ (rs=0,77, p<0,05) hem de boyun çevresi (rs=0,76, p<0,05) uvulada artmış faz sayısı ile pozitif korelasyon gösterdi.

Sonuç:

Bu çalışmamızda sağlıklı erkek bireylerde palatoglosal, palatofarenjeal ve uvula olmak üzere palatal kasların kantitatif multi-MÜP analizi yapılmıştır. Kantitatif multi-MÜP analizinin palatal EMG’nin hassasiyetini ve özgüllüğünü arttıracağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Multi-MÜP analizi, palatal kaslar, palatoglosal kas, palatofarenjeal kas, uvula

Tam Metin (İngilizce)