Özgün Makale

Polikistik Over Sendromunda Uyku Kalitesi, Huzursuz Bacaklar Sendromu, Anksiyete ve Depresyonun Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.85057

  • Melike Demir Çaltekin
  • Mehmet Hamamcı
  • Taylan Onat
  • Demet Aydoğan Kırmızı
  • Emre Başer
  • Ethem Serdar Yalvaç

Gönderim Tarihi: 29.01.2021 Kabul Tarihi: 11.06.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(3):243-249

Amaç:

Çalışmanın amacı, polikistik over sendromlu (PKOS) hastalarda uyku bozukluklarını araştırmak ve uyku bozuklukları ile PKOS’un metabolik ve psikojenik yönleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu olgu kontrol çalışması 1 Ekim 2019-1 Mart 2020 tarihleri arasında bir üçüncü basamak hastanenin jinekoloji ve nöroloji polikliniklerinde yapıldı. Çalışmaya PKOS tanısı almış 73 hasta ve 63 sağlıklı gönüllü kadın dahil edildi. Tüm katılımcıların testosteron, açlık glikozu ve açlık insülin seviyeleri ölçüldü. Tüm çalışma katılımcıları Beck depresyon ölçeği (BDÖ), Beck anksiyete ölçeği (BAÖ), Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ), Berlin anketi (BA), uykusuzluk şiddet indeksi (UŞİ) ve Pittsburgh uyku kalitesi indeksini (PUKİ) tamamladı. Huzursuz bacaklar sendromu (HBS) varlığı uluslararası HBS çalışma grubu kriterlerine göre değerlendirildi.

Bulgular:

PUKİ skorlarına göre, PKOS hastalarının %61,6’sı ve sağlıklı kontrollerin %34.9’u kötü uyku kalitesine sahipti (p=0.003). PKOS grubu kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek PUKİ, EUÖ, UŞİ, BAÖ, BDÖ ve BA skorlarına sahipti (sırasıyla; p=0.002, p=0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001) PKOS hastalarının %23.3'ü HBS kriterlerini karşılarken bu oran kontrol grubunda sadece %6.3 idi (p=0.013). İnsülin direnci ile PSQI arasında pozitif korelasyon vardı (r=0.320, p=0.006).

Sonuç:

Bu çalışmanın sonuçları, PKOS’nin birçok uyku bozukluğu için bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir. Ayrıca PKOS’un neden olduğu hem organik hem de psikojenik değişikliklerin kümülatif etkisi uyku bozukluklarına neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, polikistik over sendromu, uykusuzluk, insülin direnci, huzursuz bacaklar sendromu

Tam Metin (İngilizce)