Özgün Makale

Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

10.4274/jtsm.galenos.2020.98598

 • Ezgi Ağadayı
 • Nurullah Çelik
 • Duygu Ayhan Başer

Gönderim Tarihi: 05.01.2020 Kabul Tarihi: 28.04.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(2):65-72

Amaç:

Bu çalışma ile Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu ölçeğinin (ÇUBÖ) Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Çocuklar için uyku bozukluğu ölçeği okul çağı çocuklarında uyku bozukluklarını araştırmak için kullanılan 26 madde ve 6 alt-boyutlu Likert tipi bir ölçektir. ÇUBÖ ebeveyn tarafından son 6 ay değerlendirilerek doldurulur. Ölçek sahibinden izin alındıktan sonra çalışmaya başlandı. Öncelikle Türkçeye uyarlama aşamaları (Türkçeye çeviri, uzman paneli, İngilizceye geri çeviri, pilot uygulama) sırayla yapıldı. Otuz kişiye test-yeniden test uygulandı. Bu aşamalar sonrasında ÇUBÖ ve Demografik Veri formu ile veri toplanmaya başlandı. Toplanan verilerin güvenirlik analizleri (ölçeğin kararlılığı test-tekrar testle; ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa ile) ve geçerlilik analizleri (ölçeğin yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile) yapıldı. ÇUBÖ ve alt boyutları için T-skor tablosu oluşturuldu.

Bulgular:

Çalışmaya 328 kişi katıldı. Katılımcıların %51,5’i kız, %48,5’i erkek idi. Yaş ortalaması 10,3±2,8 (min: 6; maks: 16) idi. Ölçeğin iç tutarlılığı test etmek için bakılan Cronbach alfa değeri 0,79 idi. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda X2/df=2,003, p<0,001, CFI =0,845, GFI =0,875, RMSEA =0,055 olarak hesaplandı. ÇUBÖ toplam puan ortalaması 40,6±10,1 (min: 26; maks: 86) idi. On üç (%4) çocuğun ÇUBÖ toplam puanı uyku bozukluğu açısından klinik öneme sahipti (T-skoru >70).

Sonuç:

ÇUBÖ’nün geçerlik ve güvenirlilik testlerini kabul edilebilir düzeyde karşıladığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uyku, çocuklar, ölçek, güvenilirlilik ve geçerlilik, Türkçe

Giriş

Uyku bozuklukları çocuklarda oldukça yaygın olarak görülür. Yapılan çalışmalarda, çocukların %30-50’sinde uyku bozukluğu olduğu belirtilse de bu çocukların ancak %4 kadarı tanı alabilmektedir (1,2). Sağlıklı uyku, çocukların büyüme ve gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Çeşitli sebeplerle meydana gelen uyku bozukluğu, düşük okul başarısı, davranış problemleri, psikolojik problemler ve metabolik komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarda uyku problemlerinin erken tanınması ve doğru yönetimi oldukça önemlidir (1,3-5). Çocuklarda uyku bozukluklarının fark edilmesinde aile hekimlerinin ve çocuk hekimlerinin rolü büyüktür, sağlam çocuk izlemleri esnasında uyku sorunlarının sorgulanması gerekir (6). Uyku bozukluklarının tanısında polisomnografi gibi ileri tanı testleri öncesinde literatürde hekimlere yardımcı olacak pek çok ölçek mevcuttur (7). Bu ölçeklerden Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış ölçek sayısı sınırlıdır. Bruni ve ark. (8) tarafından geliştirilen “The Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC)” pek çok dilde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış önemli bir ölçektir. Ayrıca literatürde SDSC ölçeğinin sağlıklı ve kronik hastalığı olan çocukların uyku bozukluğunun değerlendirilmesi için sıkça kullanıldığı görülmektedir (9-16).

Bu çalışmanın amacı Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu ölçeğinin (ÇUBÖ) Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesidir.


Gereç ve Yöntem


Çalışmanın Tipi

Ölçek validasyonuna dayalı tanımlayıcı bir araştırmadır.


Örneklem

Araştırmaya 15 Mart-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatri Polikliniği’ne başvuran 6-16 yaş arası 328 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek ebeveynlerin doldurması içindir. Çocukların ebeveynlerine çalışma hakkında bilgi verilmiş, araştırmaya katılmayı kabul eden ebeveynlere soruları çocuklarının son 6 aylık dönemdeki uyku düzenlerini düşünerek cevaplaması istenmiştir. Araştırmanın dışlama kriterleri; belirtilen yaş aralığının dışında olmak, çocuğun yanında bulunan velisinin anne ya da baba dışında biri olması, velinin okuma yazma bilmiyor olması ve çocuğun mental retardasyonu bulunması olarak belirlendi.


İşlem

İzin: Ölçeği geliştiren araştırmacı olan Dr. Bruni’den mail yoluyla izin alındı. Ölçeğin Türkçe çeviri işlemleri tamamlandıktan sonra mail yoluyla ikinci bir onay alındı.

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama aşamaları: Ölçeğin kültürlerarası uyarlaması için WHO’nun önerileri ve bu konuda yazılmış olan literatür derlemesi kaynak alınmıştır (17,18). Bu adımlar Tablo 1’de gösterildi.

Test re-test aşamasında hesaplanan Cronbach alfa değeri 0,814 idi. Verilerinin kararlılık analizi için korelasyon analizleri toplam puan, alt boyut puanları ve her madde için ayrı ayrı hesaplandı. Değerler bütün parametreler için anlamlı (p<0,05) ve Spearman korelasyon katsayıları 0,667 ile 1,000 arasında değişmekte idi.

Veri toplama araçları: Ailelere 26 sorudan oluşan SDSC ölçeğinin Türkçeye çevirdiğimiz son halinin (ÇUBÖ) yanında 12 sorudan oluşan Sosyodemografik Veri formu verildi.

Dr. Bruni ve ark. (8) tarafından 1996 yılında geliştirilen SDSC 6-16 yaş arası çocukların son 6 ay içerisinde ortaya çıkan uyku bozukluklarını araştıran Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte çocuğun uyku bozuklukları 26 madde ve 6 alt boyutta sorgulanmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. maddeler ile uyku başlatma ve sürdürme sorunları (UBSS); 13, 14, 15. maddeler ile uykuda solunum bozuklukları (USB); 17, 20, 21. maddeler ile uyanıklık reaksiyonları (arousal) bozukluğu (URB); 6, 7, 8, 12, 18, 19. maddeler ile uyku uyanıklık geçiş bozuklukları (UUGB); 22, 23, 24, 25, 26. maddeler ile aşırı uykululuk bozuklukları (AUB); 9, 16. maddelerle uykuda aşırı terleme (UAT) alt boyutları sorgulanmaktadır. Sorulara hiçbir zaman (1 puan) ila her zaman (5 puan) arasında cevap verilmektedir. Ölçekten toplam en az 26, en fazla 130 puan alınabilir. Yüksek puanlar uyku bozukluğu lehine yorumlanır. Ayrıca orijinal ölçekte klinisyenlere yol gösterici olması bakımından T-skor tablosu mevcuttur. Bu tabloya göre T-skor >70 olanların uyku bozukluğu semptomları gösterdiği kabul edilmektedir.


İstatistiksel Analiz

Araştırmada istatistiksel analizler için SPSS for Windows Version 25 paket programı kullanıldı. Sayısal değerler için Shapiro-Wilk testi ile normallik analizi yapıldı. Sosyodemografik veriler ve ölçeğin her bir maddesi ve alt boyutu için tanımlayıcı istatistiksel analizler hesaplandı. Normal dağılmayan sayısal verilerin iki kategorik değişken arasında karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. Ölçeğin güvenirlik analizi kapsamında ölçeğin kararlılığı test-tekrar test ile; ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa ile değerlendirildi. Ölçeğin geçerliğini test etmek için Kapsam geçerlilik çalışması Davis Tekniği ile değerlendirildi. Yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edildi. Ölçeğin faktör analizi yapmak için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’in küresellik yöntemi ile değerlendirildi. Doğrulayıcı faktör analizi IBM SPSS Amos 20 paket programı ile hesaplandı. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları toplam varyans değerleri ve faktör yükleri, X2/df, karşılaştırmalı uyum testi (CFI), iyilik uyum testi (GFI) ve yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) değerleri ile raporlandı. Orijinal ölçekle uyumlu şekilde T-skor tablosu oluşturuldu. T-skor hesaplamak için formül;

T-skor =10x[(ölçek puanı-ölçeğin ortalama puanı)/standart sapma]+50.


Bulgular

Çalışmaya 328 kişi katıldı. Katılan çocukların 169’u (%51,5) kız, 159’u (%48,5) erkek idi. Yaşları 6 ve 16 arasında değişmekte olup ortalamaları 10,3±2,8 idi. Çocukların cinsiyetleri ile yaşları arasında anlamlı fark yoktu (p=0,209).

Çalışma anketini %56,7 (n=186) sıklıkta anneler doldurdu. Anketi dolduran annelerin eğitim durumları %27,7’si (n=18) ilkokul mezunu, %12,3’ü (n=8) ortaokul, %30,8’i (n=20) lise, %29,2’si (n=19) üniversite ve üzeri idi. Anketi dolduran babaların eğitim durumları ise %10,8’i (n=7) ilkokul mezunu, %15,4’ü (n=10) ortaokul, %33,8’i (n=22) lise, %40’ı (n=26) üniversite ve üzeri idi.

Uyku problemlerinin analizi: Çocukların yatağa gidiş saati ortalaması saat 22:36 olup en erken saat 20:00 en geç 02:00 idi. Madde 1’de sorulan “Çocuğunuz çoğu gece kaç saat uyur?” sorusuna verilen cevapların çoğunluğu (%37,5, n=123) 8-9 saat uyuyor şeklindeydi. Benzer oranda (%36,9, n=121) kişi 9-11 saat uyuduğunu belirtti. Sekiz saatten az uyuduğunu söyleyenlerin oranı %25,6 (n=84) idi. Bu soruya verilen cevap ile çocukların cinsiyeti arasında anlamlı fark saptanmadı (p=204).

Madde 2’de çocukların yatağa gittikten sonra ne kadar sürede uykuya daldıkları sorgulanıyordu. Bu maddeye verilen çoğunluk yanıt (%48,8, n=160) 15 dk’dan kısa süre idi. On beş-30 dk diyenlerin oranı %34,5 (n=113), 30-45 dk diyenlerin oranı %9,1 (n=30), 45-60 dk diyenlerin oranı %5,2 (n=17) ve 60 dk’dan uzun diyenlerin oranı ise %2,4 (n=8) idi. Madde 2’ye verilen cevap ile de çocuğun cinsiyeti açısından anlamlı fark saptanmadı (p=755). Diğer maddelere verilen cevapların sıklıkları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Annelerin cevapladığı ÇUBÖ toplam puan ortalaması 40,9±10,1 iken, babaların cevapladığı ölçek toplam puan ortalaması 40,2±10,3 idi (p=0,469). Ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması ile çocuğun cinsiyeti karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (p=0,502).

İç güvenilirlik analizi: Cronbach alfa değeri 0,79 olarak tespit edildi. Madde toplam korelasyon katsayıları 0,13 ile 0,49 arasındaydı. Tablo 3’te sunulduğu üzere 8 maddede (Madde 1, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 26) madde-toplam Korelasyon testi 0,30’un altında saptandı. Ancak bu maddeler ölçekten çıkartıldığında Cronbach alfa değerinde değişiklik olmadığı için maddelerin çıkarılmaması yönünde karar alındı. Tablo 4’te alt ölçeklerin Cronbach alfa değerleri gösterildi.

Yapı geçerliliği: Ölçeğin hesaplanan KMO katsayısı 0,74 ve Bartlett testi anlamlı bulundu (X2=2096,565, df=325, p<0,001). Ölçeğin yapı geçerliliğini değerlendirmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulandı. Orijinal ölçekte tanımlanmış olan alt boyutlar üzerinden yapılan analizde X2/df değeri 2,003 ve p<0,001 idi. CFI=0,845, GFI=0,875, RMSEA=0,055 olarak hesaplanmıştır (Grafik 1).

Puan dağılımı ve T-skor tablosu: Çalışmaya katılan çocukların ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması 40,6±10,1 (min:26; maks:86) idi (Grafik 2). Alt ölçekler incelendiğinde;

“UBSS” alt boyut puan ortalaması 12,4±4,5 (min:7; maks:31),

“USB” alt boyut puan ortalaması 4,1±2,0 (min:3; maks:15),

“Uyanıklık reaksiyonları bozukluğu” alt boyut puan ortalaması 3,4±1,1 (min:3; maks:15),

“Uyku uyanıklık geçiş bozukluğu” alt boyut puan ortalaması 9,5±3,3 (min:6; maks:23),

“AUB” alt boyut puan ortalaması7,6±3,0 (min:5; maks:21),

“UAT” alt boyut puan ortalaması 3,3±2,2 (min:2; maks:10) idi.

Orijinal ölçek çalışmasında olduğu gibi klinisyenlerin kullanımına kolaylık sağlamak için T-skor tablosu oluşturuldu (Tablo 5). On üç (%4) çocuğun ÇUBÖ toplam puanı uyku bozukluğu açısından klinik öneme sahipti (T-skoru >70). Ölçeğin alt boyutlarını incelendiğinde; UBSS alt boyutunda 15 (%4,6) çocuk, USB alt boyutunda 19 (%5,8) çocuk, URB alt boyutunda 18 (%5,5) çocuk, UUGB alt boyutunda 16 (%4,9) çocuk, AUB alt boyutunda 19 (%5,8) çocuk, UAT alt boyutunda 29 (%8,8) çocuk klinik öneme sahip puan (T-skor >70) aldı. T-skorun >50 olanlar riskli kabul edildiğinde ise cut-off değeri toplam puan için 42 olarak kabul edilmekte ve 130 (%39,6) çocuk uyku bozukluğu açısından riskli olarak saptanmaktaydı.


Tartışma

Çalışmanın amacı “SDSC” ölçeğinin Türk diline olan geçerlik ve güvenirliğini test etmek idi. Ölçeğin iç güvenirliğini test etmek için hesaplanan Cronbach alfa değeri orijinal ölçek ile aynı olarak bulundu (0,79) (8). Diğer geçerlik güvenirlik çalışmalarının sonuçlarıyla da benzerdi, Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0,82; 0,85; 0,81; 0,78 (9-12). Cronbach alfa değeri için kabul edilebilir alt değer 0,60’tır (19). Ölçeğin alt boyutlarında Cronbach alfa düzeyleri UUGB hariç 0,60’tan büyük olarak saptandı. UUGB alt ölçeğinde 0,59 olarak saptanan bu değer 0,60’a çok yakın olduğundan kabul edilebilir olarak yorumlandı. Ayrıca maddelerin herhangi biri silindiğinde Cronbach alfa değerinde yükselme saptanmıyordu. Orijinal çalışmada alt ölçeklere ait bu değerler verilmemiş olup, Huang ve ark.  (11) Çin dilinde yaptıkları çalışmada USB ve URB alt boyutlarında, Saffari ve ark. (9) Fars dilinde yaptıkları çalışmada USB ve URB alt boyutlarında, Ferreira ve ark. (12) Portekizceye yaptıkları adaptasyon çalışmasında UUGB ve AUB alt boyutlarında Cronbach alfa değerini 0,60’tan düşük olarak saptamışlardır.

Güvenirlik analizlerinden madde toplam korelasyon analizi, test maddelerinden alınan puanlarla testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu değerin 0,30 ve üzerinde olması maddelerin ayırt edicilik oranının yüksek olduğunu ifade eder (20). Çalışmamızda sadece 7 madde için madde toplam korelasyon katsayısı 0,30 altında kalmış olup, değerler 0,13 ile 0,49 arasında değişmekteydi. Bu 7 madde çıkartıldığında Cronbach alfa değeri yükselmediği için maddelerin ölçekte kalması yönünde karar verildi. Orijinal araştırmada madde toplam korelasyon değerleri 0,17 ile 0,46 arasında değişmekte olup 12 madde için 0,30’un altında kalmaktadır (8).

KMO’nun 0,60’dan yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir (21). Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizinde X2/df değeri 2,003, CFI=0,845, GFI=0,875, RMSEA =0,055 olarak hesaplandı. X2/df değerinin 3 ve altında olması model uyumunun oldukça iyi bir göstergesidir. GFI ve CFI değerlerinin 0,90 ve üzerinde olması ise yeterli iyi uyum anlamına gelirken, 0,80 ile 0,90 arasında olması yapının iyi uyuma elverişli olduğu gösterir. RMSEA değeri ile ilgili bazı araştırmacılar 0,06’nın altını iyi olarak kabul ederken, bazıları ise eşik değer olarak 0,07’yi kabul etmektedir (22-24). Verilerimizde GFI ve CFI değerleri kabul edilebilen sınırın biraz altında olsa da X2/df ve RMSEA değerlerinin yüksek uyum göstermesi modelin kabul edilebilir olmasını sağlamıştır. Çalışmamızın bulgularına dayanarak “Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik kriterlerini kabul edilebilir düzeyde karşıladığı belirlendi.

Araştırmamızda 6-16 yaş arası çocuklarda ölçekten alınan toplam puan ortalamasını 40,6±10,1 olarak tespit ettik. Bu ortalama orijinal ölçek çalışmasında 35,1±7,7, Huang ve ark. (11) 5-16 yaş arası çocuklarda yaptıkları çalışmada 39,3±7,8 olarak saptanmıştır (8). Romeo ve ark. (25) SDSC ölçeğinin 3-6 yaş arası çocuklarda geçerliliğini araştırdıkları çalışmada ölçek ortalama puanı 37,7±8,9 olarak bulunmuştur.

Blunden ve ark. (26) birinci basamağa başvuran çocuklarda uyku bozukluğu yaygınlığını araştırdıkları çalışmada, bizim bulgularımıza göre oldukça yüksek oranda uyku bozukluğu açısından klinik öneme sahip puan alan çocuk tespit ettiler. Bu çalışmada ölçek toplam puanında %24,6 çocukta uyku bozukluğu saptanırken, bizim çalışmamızda bu oran %4 olarak saptandı. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre T-skoru >70 olan en yüksek oranda alt grup UAT (%8,8), en düşük oranda olan alt grup ise UBSS (%4,6) idi. Bu oranlar Blunden ve ark. (26) çalışmasında T-skorun 70’in üzerinde saptandığı en sık alt boyut UBSS (%22,7) iken, UAT en düşük olarak saptandı (%7,7). Avustralya’da yürütülen bu çalışmanın en dikkat çekici olan sonucu yaklaşık dört çocuktan birisi uyku bozukluğu açısından klinik öneme sahip puan almış olmasına rağmen ailelerin sadece %4,1’i hekime çocuğundaki uyku probleminden bahsetmiş olmasıdır (26). Romeo ve ark. (25) okul öncesi grupta yaptıkları çalışmada çocukların %5’inde T-skoru 70 üzerinde saptamışlardır. Ayrıca en yüksek sıklıkta bozukluk saptadıkları alt ölçek USB (%6,2) iken, en düşük oranda AUB ölçeğinde olmuştur (%3,2) (25). Huang ve ark. (11) 5-16 yaş grubu çocuklar arasında yaptığı çalışmada ise toplam puanda %4,4 çocuğun T-skoru klinik açıdan anlamlı sayılan 70 üzerinde saptanmıştır. Bizim çalışmamıza benzer şekilde en yüksek oranda (%6,3) UAT alt boyutunda, en düşük oranda da UBSS’de (%3,4) T-skor değeri klinik olarak anlamlı idi.

Putois ve ark. (10) çalışmasının sonuçlarında annelerin doldurdukları ölçeklerin hem toplam hem de alt boyut ölçek puanları açısından babaların doldurdukları ölçeklerin puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Yazarlar klinik deneyimlerine göre ölçeğin anneler tarafından doldurulmasını tavsiye etmişlerdir (10). Çalışmamızda annelerin ve babaların doldurdukları ölçeklerin toplam puanları açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Bizim bu konuda önerimiz geceleri çocuğun ihtiyaçları ile daha sık ilgilenen ebeveynin bu sorulara daha hakim olacağı yönündedir.


Sonuç

Bu çalışmada ÇUBÖ’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik testi yapılmış olup kabul edilebilir düzeyde bu testleri karşıladığı belirlenmiştir. ÇUBÖ bir tanı aracı değildir ancak özellikle pediyatristlere ve aile hekimlerine yoğun poliklinik koşullarında uyku bozuklukları ile ilgili şüphelenmede yol gösterici olmasını umut ettiğimiz kolay uygulanabilir bir ölçektir. Literatürde ÇUBÖ’nün kullanıldığı pek çok araştırma mevcuttur. Bu yönüyle de Türk uyku araştırmacılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Etik

Etik Kurul Onayı:  Çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (karar tarihi/no: 20.02.2019/E2019-02/40).

Hasta Onayı: Çalışmanın tüm katılımcıları sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmiş ve yazılı onayları alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları:

Konsept: N.Ç., E.A., Dizayn: E.A., D.A.B., N.Ç., Veri toplama veya işleme: N.Ç, E.A., Analiz veya Yorumlama: E.A., D.A.B., Literatür Tarama: N.Ç., E.A., D.A.B. Yazan: E.A., N.Ç., D.A.B.

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.


 1. Carter KA, Hathaway NE, Lettieri CF. Common sleep disorders in children. Am Fam Physician. 2014;89:368-77.
 2. Salkind J,  Sutcliffe A. Management of childhood sleep disorders. Prescriber 2015;26:33-6.
 3. Bhargava S. Diagnosis and management of common sleep problems in children. Pediatr Rev 2011;32:91-8.
 4. Gupta R, Goel D, Kandpal SD, Mittal N, Dhyani M, Mittal M. Prevalence of sleep disorders among primary school children. Indian J Pediatr 2016;83:1232-6.
 5. Ophoff D, Slaats MA, Boudewyns A, Glazemakers I, Van Hoorenbeeck KV, Verhulst SL. Sleep disorders during childhood: a practical review. Eur J Pediatr 2018;177:641-8. 
 6. Waters KA, Suresh S, Nixon GM. Sleep disorders in children. Med J Aust 2013;199:31-5.
 7. Spruyt K, Gozal D. Pediatric sleep questionnaires as diagnostic or epidemiological tools: a review of currently available instruments. Sleep Med Rev 2011;15:19-32.
 8. Bruni O, Ottaviano S, Guidetti V, Romoli M, Innocenzi M, Cortesi F, Giannotti F. The Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC). Construction and validation of an instrument to evaluate sleep disturbances in childhood and adolescence. J Sleep Res 1996;5:251-61.
 9. Saffari M, Gholamrezaei A, Saneian H, Attari A, Bruni O. Linguistic validation of the sleep disturbance scale for children (SDSC) in Iranian children with Persian language. Sleep Med 2014;15:998-1001.
 10. Putois B, Leslie W, Gustin MP, Challamel MJ, Raoux A, Guignard-Perret A, Weick D, Sauzeau JB, Herbillon V, Zourou F, Spruyt K, Franco P. The French Sleep Disturbance Scale for Children. Sleep Med 2017;32:56-65.
 11. Huang MM, Qian Z, Wang J, Vaughn MG, Lee YL, Dong GH. Validation of the sleep disturbance scale for children and prevalence of parent reported sleep disorder symptoms in Chinese children. Sleep Med 2014;15:923-8.
 12. Ferreira VR, Carvalho LBC, Ruotolo F, de Morais JF, Prado LBF, Prado GF. Sleep disturbance scale for children: translation, cultural adaptation, and validation. Sleep Med 2009;10:457-63.
 13. Paavonen EJ, Räikkönen K, Lahti J, Komsi N, Heinonen K, Pesonen AK, Järvenpää AL, Strandberg T, Kajantie E, Porkka-Heiskanen T. Short sleep duration and behavioral symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder in healthy 7 to 8 year-old children. Pediatrics 2009;123:857-64.
 14. Martin CA, Hiscock H, Rinehart N, Heussler HS, Hyde C, Fuller-Tyszkiewicz M, McGillivray J, Austin DW, Chalmers A, Sciberras E. Associations between sleep hygiene and sleep problems in adolescents with ADHD: A Cross-Sectional Study. J Atten Disord 2020;24:545-54. 
 15. Brockmann PE, Diaz B, Damiani F, Villarroel L, Núñez F, Bruni O. Impact of television on the quality of sleep in preschool children. Sleep Med 2016;20:140-4.
 16. Mokhlesi B, Temple KA, Tjaden AH, Edelstein SL, Nadeau KJ, Hannon TS, Manchanda S, Sam S, Barengolts E, Utzschneider KM, Ehrmann DA, Van Cauter E; RISE Consortium. The association of sleep disturbances with glycemia and obesity in youth at risk for or with recently diagnosed type 2 diabetes. Pediatr Diabetes 2019;20:1056-63.
 17. World Health Organization (WHO). Process of translation and adaptation of instruments. https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/ Ulaşılma Tarihi: 12.02.2019
 18. Çapık C, Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Aşamaları, Dil ve Kültür Uyarlaması: Güncellenmiş Rehber. Florence Nightingale Journal of Nursing 2018;26:199-210.
 19. Özdamar K. Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir, Nisan Yayıncılık, 2016.
 20. Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (7. Baskı). Ankara, Pegem Akademi Yayınları, 2007.
 21. Karagöz Y, Kösterelioğlu İ. İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008;21:81-98.
 22. Hoe SL. Issues and Procedures in Adopting Structural Equation Modeling Technique. Journal of Applied Quantitative Methods 2008;3:76-83.
 23. Yaşlıoğlu MM. Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2017;46:74-85.
 24. İlhan M, Çetin B. LISREL ve AMOS Programları kullanılarak gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 2014;5:26-42. 
 25. Romeo DM, Bruni O, Brogna C, Ferri R, Galluccio C, De Clemente V, Di Jorio M, Quintiliani M, Ricci D, Mercuri E. Application of the sleep disturbance scale for children (SDSC) in preschool age. Eur J Paediatr Neurol 2013;17:374-82.
 26. Blunden S, Lushington K, Lorenzen B, Ooi T, Fung F, Kennedy D. Are sleep problems under-recognised in general practice? Arch Dis Child 2004;89:708-12.