Araştırma Makalesi

Obstrüktif Uyku Apnesinde Apne ve Hipopne İçeriğindeki Cinsiyet Farkı

10.4274/jtsm.03

  • Melike Yüceege
  • Hikmet Firat
  • Sadik Ardiç
  • Ahmet U. Demir

Gönderim Tarihi: 08.12.2013 Kabul Tarihi: 16.03.2014 J Turk Sleep Med 2014;1(1):16-21

Giriş

Obstrüktif uyku apneli kadın ve erkeklerde demografik verilerle beraber apne ve hipopne yapısını ayrı olarak incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Araştırma ve Eğitim Hastanesi Uyku Merkezi’ne horlama, tanıklı apne ve/veya uykululuk ile Aralık 2010-Haziran 2012 tarihleri arasında başvuran ve polisomnografi (PSG) yapılan hastalar sırayla çalışmama alındı. PSG raporları retrospektif olarak değerlendirildi. Uyku etkinlikleri %40’ın altında olanlar çalışma dışı bırakıldı. Vücut kitle indeksi (VKİ), boyun çevresi (BÇ), karın çevresi (KÇ) ve PSG değerleri kaydedildi.

Bulgular

Toplam 406 hasta (250 erkek, 156 kadın) çalışmaya alındı. BÇ erkeklerde, KÇ ve VKİ anlamlı olarak yüksek bulundu. Ortalama yaş, apne-hipopne indeksi (AHİ) ve %3 oksijen desaturasyon indeksi (ODİ) iki cinsiyette benzerdi. Erkeklerde total yüzeyel uyku (Evre 1+2) daha fazlayken Evre 3 (Yavaş Dalga Uykusu: YDU) kadınlarda daha fazlaydı. Erkeklerde total apne sayısı, kadınlarda hipopneler anlamlı derecede fazlaydı. AHİ’ini erkekte etkileyen faktörler BÇ ve VKİ iken kadınlarda KÇ ve VKİ idi.

Sonuç

Benzer apne-hipopne indeksi olan bir grup hastada kadınların daha hipopneik, erkeklerin daha apneik olduğunu saptadık. Cinsiyetlerde yağ dağılımındaki farklılığın apne/hipopne ağırlığında etkili olması muhtemel gözükmektedir. Apne ve hipopne indekslerinin ayrı ayrı önemi YDU yüzdesi ile ilişkilendirilebilir. Apne ve hipopnelerin her iki cinsiyette morbidite ve mortalite üzerindeki etkilerini değerlendirmek için prospektif araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, apne, hipopne, cinsiyet

Tam Metin (İngilizce)