Özgün Araştırma

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

10.4274/jtsm.011

  • Seifi Memetali
  • Feray Bölükbaşı
  • Gülçin Benbir
  • Derya Karadeniz

Gönderim Tarihi: 14.04.2014 Kabul Tarihi: 11.06.2014 J Turk Sleep Med 2014;1(2):51-57

Giriş:

Psikiyatrik hastalıklar obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) ile birliktelik gösterebilmektedirler. Çalışmamızda, bu birlikteliğin hastaların yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyonları üzerine olan etkileri ile OUAS tedavisinin yararlarını araştırdı.

Gereç ve Yöntem:

Uyku Bozuklukları birimine başvuran ve tüm gece polisomnografi tetkiki yapılan ardışık 79 hasta bire-bir psikiyatrik görüşme ile değerlendirildi. DSM-4-TR kriterleri, Beck Depresyon ve Anksiyete skalaları (BDS ve BAS), yaşam kalitesi için Kısa Form (SF-36) ve Arizona Cinsel Fonksiyonlar Skalası uygulandı. Bir ay süre ile OUAS tedavisi sonrasında hastalar tekrar değerlendirildi.

Bulgular:

OUAS tanısı alan 48 hastanın 13’ünde (%27) major depresyon, üçünde (%6,2) anksiyete bozukluğu ve 11’inde (%22,9) hem depresyon hem de anksiyete bozukluğu mevcuttu. Bir aylık OUAS tedavisi sonrasında ise beş hastada (%10,4) major depresyon, bir hastada (%2,0) anksiyete bozukluğu ve 9 hastada (%18,7) hem depresyon hem de anksiyete bozukluğu mevcuttu (p=0,001). Tedavi sonrasında BDS (p=0,001) ve BAS (p=0,002) ölçeklerinde anlamlı düzelme izlendi. Ancak Arizona Cinsel Fonksiyonlar Skalasında anlamlı değişiklik saptanmadı (p=0,165). SF36 alt gruplarının karşılaştırılması OUAS tedavisi sonrasında yaşam kalitesi ölçeklerinde anlamlı düzelme olduğunu gösterdi. Anlamlı düzelme ileri düzeyde OUAS olan hastalarda daha belirgindi.

Sonuç:

Obstrüktif uyku apne sendromunun özellikle tedaviye dirençli depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıklar ile birlikte görülebileceği akılda tutulmalıdır; nitekim, OUAS tedavisi ile gerek depresyon ve anksiyete bozukluğunun gerekse yaşam kalitesinin düzeldiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, major depresyon, anksiyete bozuklugu, tedavi

Tam Metin (İngilizce)