Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Subklinik Hipotiroidizm

10.4274/jtsm.02.003

  • Elif Torun Parmaksiz
  • Banu Salepçi
  • Gülsen Saraç
  • Nesrin Kiral
  • Ali Fidan
  • Sevda Cömert
  • Benan Çaglayan

Gönderim Tarihi: 24.02.2015 Kabul Tarihi: 04.03.2015 J Turk Sleep Med 2015;2(1):11-14

Amaç

Halsizlik, apati ve gündüz aşırı uykululuk hali Obstrüktif uyku apne sendromunda (OUAS) sık olarak görülen bulgulardır. Bu bulgular aynı zamanda hipotiroidizmde de görülmektedir. OUAS obez hastalarda ve klinik olarak hipotiroidizm tanısı alan hastalarda daha sık görülmektedir. Bu çalışmada, OUAS şikayetleri ile başvuran ve klinik olarak bilinen hipotiroidizm tanısı olmayan hastalarda subklinik hipotiroidizmin ve OUAS’da tiroid hormone tarama gerekliliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda, bilinen hipotiroidizm tanısı olmayan hastalar incelenmiştir. Tüm hastalar bir gece uyku laboratuvarında kalarak polisomnografi tetkiki ile değerlendirilmiştir. Tüm hastalarda Serum tiroid-uyarıcı hormon (TSH) düzeyleri ölçülmüştür.

Bulgular

Toplam 1473 kişiden 1406’sında (%95,5) OUAS tanısı konuldu (Apne-hipopne indeksi (AHİ)>5). Artmış TSH düzeyleri apnesi olmayan grupta sadece 3 kişide saptandı (%4,47), OUAS grubunda ise 54 hastada saptandı (%3,90). Hafif-orta OUAS grubunda ortalama TSH düzeyleri 2,02 µU /ml iken ağır OUAS hastalarında 2,44 µU/ml olarak saptandı; aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,08). AHİ ile TSH düzeyleri arasında anlamlı olmamakla birlikte hafif positive bir korelasyon saptandı (r=0,05, p=0,04). Ortalama TSH düzeyleri oksijen desatürasyon indeksi veya en düşük oksijen satürasyonu ile anlamlı ilişkili bulunmadı (sırasıyla, r=0,02, r=-0,02).

Sonuç

OUAS tanısı olan hastalarda TSH düzeylerinin ölçümü OUAS ve hipotiroidizm tanısındaki ortak şikayetlerin ayırıcı tanısında yardımcıdır. Ancak subklinik hipotiroidizm OUAS hastalarında daha yüksek bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, subklinik hipotiroidizm, tiroid-uyarici hormon

Tam Metin (İngilizce)