Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Ekspiratuvar ve Inspiratuvar Kas Fonksiyonları

10.4274/jtsm.225

  • Banu Salepçi
  • Gülten Aktin Güngör
  • Elif Torun Parmaksız
  • Ali Fidan
  • Nesrin Kıral
  • Sevda Sener Cömert
  • Coşkun Doğan

Gönderim Tarihi: 11.10.2016 Kabul Tarihi: 16.11.2016 J Turk Sleep Med 2016;3(3):65-68

Amaç:

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) hastalarının hem anatomik hem de işlevsel değişiklikler nedeniyle artmış bir direnç yüküne maruz kaldıkları düşünülmektedir. Bu, muhtemel bir solunum kası fonksiyonu bozukluğuna sebep olabilir. OUAS’da solunum kası fonksiyonlarını ortaya çıkarmak için günlük maksimum inspiratuvar ve ekspiratuvar basınçlarını ölçmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bir yıllık dönemde uyku laboratuvarımıza başvuran hastalar prospektif olarak analiz edildiler. Tüm olgular bir gecelik polisomnografiden geçirildi. Tüm olgulara uyku çalışmasının sabahı aynı deneyimli teknisyen tarafından akciğer fonksiyon testleri uygulandı. Çalışma grubu yaş ortalaması 47 olan 51 (%37,8) kadın ve 84 (%62,2) erkek hastadan oluşuyordu.

Bulgular:

Apne hipopne indeksinin (AHİ) birinci saniyedeki zorlu vital kapasite (FEV1) ve zorlu vital kapasite (FVC) değerleri ile ve FVC% ile korele olduğu bulunurken FEV1/FVC, maksimum inspiratuvar (MİP) ve maksimum ekspiratuvar basınç (MEP) değerleri AHİ ile korele değildi. OUAS olan ve olmayan hastalarda FVC (L), FVC%, FEV1, FEV1%, MİP, MİP% ve MEP değerleri benzerdi. OUAS hastalarında MEP% değerleri önemli derecede düşüktü. FVC, FEV1 ve MEP% değerleri farklı hastalık evrelerinde önemli farklılıklar gösterdi. Diğer parametreler tüm gruplarda benzerdi.

Sonuç:

Bu çalışmada uyanıklık sırasındaki maksimal ekspiratuvar kas kuvvetinin OUAS hastalarında daha düşük olduğunu, ancak inspiratuvar kas kuvvetinin ise OUAS’lı olan ve olmayan hastalarda benzer olduğunu gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Maksimum inspiratuvar, maksimum ekspiratuvar basinç, Obstrüktif uyku apne sendromu

Tam Metin (İngilizce)