Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Erişkin Hastalarda Hematolojik, Biyokimyasal ve Hormon Değerleri ile Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma

10.4274/jtsm.galenos.2020.19484

  • Mustafa Avcu
  • Mehmet Metin
  • Harun Soyalıç
  • Bilal İlanbey
  • Elvan Evrim Tuna

Gönderim Tarihi: 16.05.2020 Kabul Tarihi: 15.05.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(1):1-10

Amaç:

Bu çalışmada, Apne-hipopne indeksi (AHİ) ile tanımlanan Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OSAS) şiddetindeki artışın farklı sistemler üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma, dahil edilme şartlarını karşılayan toplam 245 hasta üzerinde yapıldı. Hastalar, hastalık şiddeti ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerleri göz önünde bulundurularak obez ve non-obez toplam 8 gruba ayrıldı. Non-obez kontrol grubu [AHİ<5, VKİ≤29,9 kg/m2 (n=32)]; obez kontrol grubu [AHİ<5, VKİ>30 kg/m2 (n=28)]; non-obez hafif OSAS grubu [AHİ 5-15, VKİ≤29,9 kg/m2 (n=33)]; obez hafif OSAS grubu [AHİ 5-15, VKİ>30 kg/m2 (n=26)]; non-obez orta şiddette OSAS grubu [AHİ 15-30, VKİ≤29,9 kg/m2 (n=41)]; obez orta şiddette OSAS grubu [AHİ 15-30, VKİ>30 kg/m2 (n=24)]; non-obez ciddi OSAS grubu [AHİ>30, VKİ≤29,9 kg/m2 (n=38)]; obez ciddi OSAS grubu [AHİ>30, VKİ>30 kg/ m2 (n=23)].

Bulgular:

Gruplar arasında monosit HDL kolesterol oranı (MHRs), monosit LDL kolesterol oranı (MLRs) ve ürik asit ekskresyon (UAE) değerlerindeki farkın, OSAS şiddeti artışı ile anlamlı oranda arttığı görüldü (sırasıyla p<0,001, p<0,001 ve p=0,006). OSAS şiddeti ile biyokimyasal ve hemotolojik parametreler arasındaki ilişki korelasyon analizleriyle değerlendirildiğinde MHRs (r=0,671, p=0,001) ve UAE (r=0,467, p=0,001) ve trigliserid (r=0,304, p=0,001) değerleri ile pozitif korelasyon olduğu, MLRs (r=-0,213, p=0,001) ve HDL kolesterol (r=- 0,285, p=0,001) değerleri ile de negatif korelasyon olduğu görüldü. Lineer regresyon analizlerinde trigliserid (mg/dL), UA ekskresyon (mg/ dL), nötrofil lenfosit oranı, MHRs ve MLRs değerlerinin OSAS şiddetine anlamlı katkı sağladığı tespit edildi.

Sonuç:

Multifaktöriyel etiyolojiye sahip olan OSAS, artan şiddetiyle birlikte başta enflamatuvar ve kardiyak olmak üzere pek çok sistemi de etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, hematolojik parametreler, monosit HDL oranı, monosit LDL oranı, ürik asit ekskresyonu

Tam Metin (İngilizce)