Özgün Makale

Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısına Eşlik Eden Uyku Hastalıkları

10.4274/jtsm.galenos.2020.10820

  • Mehmet Hamamcı
  • Seyhan Dumanlıdağ

Gönderim Tarihi: 04.01.2020 Kabul Tarihi: 13.01.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(2):57-64

Amaç:

Bu çalışma epizodik migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrısı olan hastalıklarda uyku bozukluklarının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma, 15 Haziran 2019 ve 15 Aralık 2019 tarihleri arasında, iki farklı üçüncü basamak hastanenin nöroloji kliniklerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya 100 sağlıklı gönüllü, 102 epizodik migren hastası, 105 epizodik gerilim tipi baş ağrısı olan hasta dahil edildi. Tüm katılımcılara Beck Depresyon ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete ölçeği (BAÖ), Epworth Uykululuk ölçeği (EUÖ), Berlin Uyku anketi, Uykusuzluk Şiddeti indeksi (UŞİ), Pittsburgh Kalite Uyku indeksi (PKUİ) uygulandı. Huzursuz Bacaklar sendromu (HBS) varlığı ve şiddeti Uluslararası HBS Çalışma Grubu kriterlerine göre değerlendirildi.

Bulgular:

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı hastalarının BDÖ, BAÖ, EUÖ, UŞİ ve toplam PKUİ puanları kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti. Berlin anketine göre sağlıklıların %8’i, migren hastalarının %20,6’sı, gerilim tipi baş ağrısı hastalarının %11,4’ü yüksek Uyku Apne sendromu riskine sahipti. Sağlıklı gönüllerin %3’ü, migren hastalarının %9,8’i, gerilim tipi baş ağrısı hastalarının %6,7’si huzursuz bacak tanı kriterlerini karşıladı. Migren hastalarının öznel uyku kalitesi, uyku bozukluğu, gündüz işlev bozukluğu puanları gerilim tipi baş ağrısı hastalarından, gerilim tipi baş ağrısı hastalarının uyku latansı ve uyku etkinliği puanları migren hastalarından anlamlı yüksekti.

Sonuç:

Bu sonuçlar migren ve gerilim tipi baş ağrısının uyku üzerinde farklı etkiler oluşturduğunu gösterdi. Her baş ağrısı tipi için uyku bozuklukları geniş bir yelpazede incelemeli ve her bir uyku bozukluğu ayrı ayrı sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, uykululuk, Uyku Apne sendromu, uykusuzluk, obezite, anksiyete, Huzursuz Bacaklar sendromu

Tam Metin (İngilizce)