Özgün Makale

Lise Öğrencilerinde Uyku Kalitesi, Etkileyen Faktörler ve Nomofobi ile İlişkisi

10.4274/jtsm.galenos.2021.84856

  • Ayşe Gülsen Teker
  • Neşe Yakşi

Gönderim Tarihi: 08.03.2021 Kabul Tarihi: 01.04.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(3):216-221

Amaç:

Biyopsikososyal sağlık için iyi bir uyku kalitesi şarttır. Araştırmalar, lise öğrencilerinin çoğunun düşük uyku kalitesine sahip olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda lise öğrencilerinde nomofobi varlığı da yaygındır. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde uyku kalitesi düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemek ve uyku kalitesi ile nomofobi arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel tipteki bu çalışma 428 lise öğrencisi ile yapılmıştır. Veri toplama için Pittsburgh uyku kalitesi indeksi ve nomofobi ölçeği uygulanmıştır. Uyku kalitesini etkileyen faktörler hem tek değişkenli analizlerle hem de çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Öğrencilerin %65,7’sinin uyku kalitesi kötüdür. Kötü uyku kalitesi kadınlarda 1,70 (1,04-2,81) kat; grip veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerde 6,82 (2,65-17,55) kat; gastrointestinal rahatsızlığı olanlarda 3,17 (1,50-6,68) kat; fazla kilolu olanlarda 4,40 (1,48-13,10) kat; ağır nomofobi varlığında 2,99 (1,36-6,57) kat daha fazladır (p<0,05).

Sonuç:

Lise öğrencilerinde kötü uyku kalitesi dramatik biçimde sıktır. Özellikle risk grupları ve aileleri için uyku hijyeni konusunda danışmanlık verilmesi lise öğrencilerinde uyku kalitesini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, öğrenci, uyku kalitesi, nomofobi, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)