Özgün Makale

İlkokul Çağı Çocuklarında Uyku Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

10.4274/jtsm.galenos.2020.19483

  • Fadime Hatice İnci
  • Nazan Koştu
  • İlgün Özen Çınar
  • Gülbahar Korkmaz Aslan
  • Asiye Kartal

Gönderim Tarihi: 01.10.2019 Kabul Tarihi: 06.01.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(2):91-95

Amaç:

Bu çalışma ilkokul çağı çocuklarında uyku alışkanlıklarını ve etkileyen faktörleri belirlemek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Örneklem okul çağındaki 6-11 yaş 1876 çocuktan oluşmaktadır. Veri toplama formu olarak Sosyodemografik Özellikler formu ve Çocuk Uyku Alışkanlıkları anketi kullanılmıştır. Çalışma başlamadan önce etik kuruldan etik onay alındı. Tüm istatistiksel veriler SPSS programı kullanılarak analiz edildi. Tanımlayıcı istatistiklerde ortalama, standart sapma, sıklık ve yüzde kullanıldı. Uyku alışkanlıkları ve ilişkili değişkenler student t-testi ve One- Way ANOVA testi ile analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak belirlendi.

Bulgular:

Çalışmaya 1876 öğrenci dahil edildi. Çocukların yaşı 6-11 aralığındadır (ortalama 8,52±1,21 yıl). Öğrencilerin %51,5’i (n=966) kadın,%48,5’i (n=910) erkek ve %71,2’sinde uyku bozukluğu vardı. Ortalama yatma vakti saat 22:01±0:49 dk, ortalama uyanma süresi 07:35±0:55 dk, ortalama uyku süresi 9,33±1,13 saat idi. Ebeveyn eğitim düzeyi, aile yapısı, aile geliri, kronik hastalıklar, bilgisayar oyunu oynama ve beslenme düzeni gibi değişkenler açısından çocukların uyku alışkanlıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar vardı (p <0,05).

Sonuç:

Okul hemşirelerinin, okul çağındaki çocukların uyku özelliklerini değerlendirirken daha dikkatli ve sorgulayıcı olmaları önerilebilir. Okul hemşireleri ebeveynleri ve çocukları uyku sorunları hakkında bilgilendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Etkileyen faktörler, uyku alışkanlıkları, ilkokul çocukları

Tam Metin (İngilizce)