Özgün Makale

Hintli İnşaat İşçilerinin Uyku ve Psikolojik Davranışları Arasındaki Korelasyonun Nicel Bir Analizi

10.4274/jtsm.galenos.2022.64426

  • Sathvik Sharath
  • Krishnaraj Loganathan

Gönderim Tarihi: 29.01.2022 Kabul Tarihi: 27.04.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):221-231

Amaç:

Bu çalışmada, Hint inşaat endüstrisindeki inşaat işçileri arasında uyku kalitesi (örüntüleri) ile rasyonel işlevi ve psikolojik yönetimi etkileyen işle ilgili bozukluklar arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Veri toplama amacıyla soru-cevap anketinden oluşan nicel bir araştırma tasarımı yapıldı. Ankete katılanlar rastgele seçilmiş bir inşaat işçisi örneğinden oluşmakta idi ve mevcut korelasyonları araştırmak için sonuçların istatistiksel analizi yapıldı.

Bulgular:

Rasyonel fonksiyondaki varyansın %13’ünün [F(6, 382) =11,77, p=0,01] ilk aşamada, ve çözülmemiş rasyonel fonksiyondaki varyansın %24’ünün [F(6, 168) =11,55, p=0,01] son aşamada olduğu, çoklu hiyerarşik regresyon kullanılarak belirlendi. Psikolojik yönetim, ilk aşamadaki varyansın %11’ine ve son aşamadaki istikrarsız psikolojik yönetimdeki çatışmanın %9’una sahipti [F(7, 179) =3,71, p=0,01]. Dönen vardiyalar, rasyonel fonksiyonla negatif olarak ilişkiliydi. Yaş, yalnızca son aşamada bozulan rasyonel özellik ile negatif ilişkiliydi. Cinsiyet ve rasyonel işlev arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Yaş, değişen vardiyalar, uyku süresi ve psikolojik yönetim arasında bir ilişki yoktu.

Sonuç:

Rasyonel fonksiyon ve psikolojik kontroldeki bozukluklar uyku süresi veya dönen vardiya programları ile ilişkili bulunmamıştır. Uyku bozuklukları ile psikolojik yönetim arasındaki korelasyon geçici olarak tespit edilmiştir. Uyku bozukluğu, psikolojik yönetimdeki acil ve gelecekteki bozukluklarla ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat işçileri, uykusuzluk, rasyonel özellikler, psikolojik yönetim

Tam Metin (İngilizce)