Özgün Makale

Gebelikte D Vitamini Eksikliği ve Huzursuz Bacaklar Sendromu İlişkisi

10.4274/jtsm.galenos.2020.14633

  • Gonca Sağlam
  • Gizem Pektaş
  • Serdar Karakullukçu
  • Bedri Aras Pektaş
  • Demet Sağlam Aykut

Gönderim Tarihi: 22.12.2019 Kabul Tarihi: 07.05.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(2):44-48

Amaç:

Huzursuz Bacaklar sendromu sık görülen, uyku ile ilişkili bir hareket bozukluğu olup hastalığın ortaya çıkışında D vitamini eksikliğinin rolü vardır. Bu çalışmanın amacı gebelerde vitamin D eksikliği ile Huzursuz Bacaklar sendromunun prevalansı ve şiddeti arasındaki ilişkiye değerlendirmek ve Huzursuz Bacaklar sendromunun uyku üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Yüz kırk beş gebe kadın çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar vitamin D düzeyi düşük olanlar (<20ng/mL) ve normal olanlar (≥20 ng/mL) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu Çalışma Grubu ve Uluslararası Değerlendirme ölçeğine göre gebeler Huzursuz Bacaklar sendromu açısından incelendi. Uyku kalitesini ölçmek için Pitssburg Uyku Kalitesi indeksi kullanıldı. Gruplar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Huzursuz Bacaklar sendromu tanısı D vitamini eksikliği olan grupta %58,2, D vitamini yeterli grupta %27,7 olarak belirlendi. Düşük vitamin D düzeyleri olan hastalarda Huzursuz Bacaklar sendromu şiddeti ve Pitssburg skorları anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç:

Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma gebe kadınlarda D vitamini eksikliği ile Huzursuz Bacaklar sendromunun sıklığı ve semptom şiddeti arasındaki bağlantıyı ele alan ilk çalışmadır. Bu çalışmanın bulguları, huzursuz bacak semptomları olan gebe kadınlarda D vitamini eksikliği değerlendirmesinin gerekliliğini gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Huzursuz Bacaklar sendromu, D vitamini, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)