Özgün Makale

Ebe ve Hemşireler Güvenli Uyku Hakkında Ne Biliyor?

10.4274/jtsm.galenos.2021.02411

  • İlknur Yıldız

Gönderim Tarihi: 09.10.2020 Kabul Tarihi: 14.01.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(1):43-48

Amaç:

Anne ve bebek sağlığına ilişkin önemli rolleri olan ebe ve hemşirelerin güvenli uyku ortamı hakkındaki bilgi ve önerileri ebeveynleri etkiler. Bu çalışma ebe ve hemşirelerin güvenli uyku ortamına ilişkin bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı kesitsel tipteki çalışmaya 2 hastane ve 18 aile sağlığı merkezinde çalışan 220 ebe ve hemşire katılmıştır. Veriler tanıtıcı özellikler formu ve güvenli uyku bilgi formu ile toplanmış; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve ki-kare analizi ile gösterilmiştir.

Bulgular:

Ebe ve hemşirelerin yaş ortalamaları 31,83±7,63 olup, %97,7’si kadın, %58,2’si lisans mezunu, %56,8’i hastanede çalışmaktadır. Ebe ve hemşirelerin %90’ı boğulmaya yol açabileceğini belirterek sırtüstü olmayan pozisyonu en güvenli uyku pozisyonu olarak tanımlamıştır. Katılımcıların %83,2’si Ani Bebek Ölüm sendromunu duyduğunu, %75,5’i bebeğin uyku ortamı ile ilişkili olduğunu, %62,3’ü güvenli uyku hakkında ailelere bilgi verdiğini ifade etmiştir. Güvenli uyku hakkında bilgi vermenin lisans mezunu hemşirelerde daha yüksek oranda olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

Sonuç:

Ebe ve hemşirelerin çoğunluğunun sırtüstü pozisyonu önermediği ancak yatak paylaşımı, yatağa yumuşak nesne konulması ve yastık kullanımı gibi risk faktörlerine yönelik bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. Güvenli uyku konusunda ebe ve hemşirelerin farkındalıklarının artırılması ve eğitilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebe, hemşire, güvenli uyku, bilgi

Tam Metin (İngilizce)