Özgün Makale

Davranım Bozukluğu Olan Türk Çocuklarında Uyku Sorunları: Tek-merkezli, Kesitsel, Olgu-kontrol Çalışması

10.4274/jtsm.galenos.2021.85047

  • Yasemin İmrek
  • Güler Göl Özcan
  • Mesut Sarı
  • Büşra Balta
  • Merve Taşkan
  • Yusuf Öztürk
  • Ali Evren Tufan

Gönderim Tarihi: 18.12.2020 Kabul Tarihi: 08.03.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(3):186-191

Amaç:

Çalışmamızın amacı, davranım bozukluğu (DB) olan hastaların uyku alışkanlıklarını ve uyku sorunlarını belirlemek ve bunları sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma, sağlıklı bir kontrol grubu ile kesitsel bir çalışmadır. DB tanısı alan 45 çocuk ve 50 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Uyku alışkanlıkları, çocukların uyku alışkanlıkları anketi (ÇUAA) ile değerlendirildi. Gruplar arası nitel değişkenler ki-kare testi ile kantitatif değişkenler t-testi ile karşılaştırıldı. Nicel değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için korelasyon analizleri yapılmıştır. DB semptomlarının şiddetini belirleyen faktörleri değerlendirmek için doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

DB'li çocukların ve kontrollerin ortalama yaşları sırasıyla 11,04±1,20 ve 10,00±1,55 yıldı. DB’li çocukların %71,1’ini erkekler oluşturmuştur (kontrollerin %78,0’i). Gruplar sosyo-demografik özellikler açısından benzerdi (p>0,05). Tüm ÇUAA alt ölçeklerinin puanları, kontrollere kıyasla DB grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). DB’li hastalarda klinik olarak anlamlı uyku problemleri daha yüksekti (p<0,001). Regresyon analizinde, yatma zamanı direnci ve gündüz uykululuğu davranış bozukluğunun şiddetinin anlamlı yordayıcıları olarak ortaya çıktı.

Sonuç:

DB’si olan Türk çocuklarında uyku sorunları yaygın olabilir ve yatma zamanı direnci ve gündüz uykululuk semptomların şiddetini gösterebilir. Çocuklarda DB için çok boyutlu tedavi uyku problemlerini de ele almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Davranım bozukluğu, uyku alışkanlıkları, çocuklar

Tam Metin (İngilizce)