Özgün Makale

COVID-19 Pnömonisi ile Hastanede Yatan Hastalarda Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler

10.4274/jtsm.galenos.2021.86648

  • Özge Oral Tapan
  • Utku Tapan
  • Fatih Alasan
  • Ayşe Ferhan Akgül
  • Sebahat Genç

Gönderim Tarihi: 03.06.2021 Kabul Tarihi: 23.08.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(1):51-56

Amaç:

Uyku, metabolizma ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Kötü uyku, hastalıkların zayıf iyileşmesi için bir risk faktörü olabilir. Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pnömonisi son bir yılda en sık hastaneye yatış nedeni olan enfeksiyondur. Bu çalışmanın amacı, hastanede yatan COVID-19 pnömonili hastaların uyku kalitesini değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız, pandemi kliniğinde yatan COVID-19 pnömonili hastaları içeren kesitsel bir çalışmadır. Demografik veriler, semptomlar, enflamasyon belirteçleri, hastanede kalış süresi, anksiyete ve depresyon durumu değerlendirilmiştir. Katılımcılara, hastaneye yatışlarının ertesi gününde Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) ve hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADS) uygulanmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya 105 gönüllü hasta dahil edildi. Elli beşi hafif-orta pnömonili, 50’si ağır pnömonili hastalardı. Toplam PUKİ puanının ortalama değeri şiddetli olmayan grupta 8,43±2,03, şiddetli grupta 12,64±2,24 olarak saptandı. Toplam PUKİ puanı ile yaş, HAD-A skoru, HAD-D skoru, hastanede yatış süresi ve ferritin arasında pozitif yönde; lökosit sayısı, lenfosit sayısı, albümin ve oksijen satürasyonu arasında negatif yönde anlamlı korelasyon bulundu. Hastalık şiddetinin, HADS skorlarının, oksijen satürasyonunun ve dispnenin, toplam PUKİ puanını etkilediği saptandı (R2=0,630).

Sonuç:

COVID-19 pnömonisi ile hastaneye yatırılan hastaların uyku kalitesi kötüdür. Uyku kalitesi hastalık şiddetinden etkilenmektedir. Bu hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyleri, oksijen satürasyonu ve dispne uyku kalitesi ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pnömonisi, uyku kalitesi, anksiyete, depresyon, hospitalizasyon

Tam Metin (İngilizce)