Özgün Makale

COVID-19 Pandemisinde Acil Servis Çalışanlarının Anksiyete ve Uyku Kalitesi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.20982

  • Dilek Şayık
  • Ayfer Açıkgöz
  • Şeyhmus Kaya

Gönderim Tarihi: 12.06.2021 Kabul Tarihi: 12.08.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(1):27-36

Amaç:

Bu çalışma, Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi döneminde acil servis çalışanlarının anksiyete ve uyku kalitesi düzeyleri ile etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma acil servislerde çalışan 247 sağlık personeli ile yapılmıştır.

Bulgular:

Yaş ortalamaları 32,62±7,36 olan sağlık personellerinin %54,3’ü (n=134) kadın, %49,8’i (n=123) evli, %89,9'u (n=222) üniversite mezunu ve %47,8’i (n=118) hemşire idi. Sağlık personelinin %21,9’u hafif, %15,8’i orta ve %33,2’si yüksek anksiyete düzeyine sahipti. Katılımcıların tamamının Pittsburgh uyku kalitesi indeks puanı 5’in üzerinde idi. Katılımcıların anksiyete düzeyi (19,24±15,67) ile uyku kalitesi (14,39±3,13) arasında kuvvetli ve pozitif yönde ilişki saptandı. Çalışmada; 24 saatlik vardiyalar halinde çalışan, sigara ve/veya alkol kullanan, psikolojik bir hastalığı olan ve yeterli koruyucu ekipmana sahip olmadığını belirten sağlık personellerinin anksiyete puanlarının yüksek, uyku kalitelerinin kötü olduğu saptandı. Ek olarak, çocuklarının bakımı ile ilgili sorun yaşayan, çalışma şartlarının çocuklarını olumsuz etkilediğini düşünen, kendisine ve ailesine COVID-19 bulaşmasından korkan sağlık personellerinin anksiyete puanları yüksek, uyku kaliteleri kötü idi.

Sonuç:

Pandemi döneminde sağlık personellerinin çalışma şeklinin yeniden gözden geçirilmesi, anksiyete ve uyku kalitelerinin belirlenerek gerekli psikolojik desteğin sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, anksiyete, COVID-19 pandemisi, sağlık personeli, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)