Özgün Makale

COVID-19 Pandemisi Sırasında Dijital Ekrana Maruz Kalma ve Mizacın Çocukların Uyku Sorunlarına Etkisi: Türkiye Kırsal Bölge

10.4274/jtsm.galenos.2022.30306

  • Birsel Molu
  • Melike Taşdelen Baş
  • Funda Özpulat

Gönderim Tarihi: 14.12.2021 Kabul Tarihi: 09.03.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(2):157-164

Amaç:

Gün geçtikçe daha fazla sayıda çocuk, Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi ve dijital ekran maruziyeti ile arttığına inanılan uyku sorunları yaşamaktadır. Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışmada, COVID-19 pandemisi sırasında çocuklarda uyku sorunları ile dijital ekrana maruz kalma ve mizaç arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Üç-altı yaş arası çocuğu olan 122 ebeveyn çalışmaya dahil edildi. Veriler, tanımlayıcı özellikler anketi, çocukların uyku alışkanlıkları anketi ve çocuklar için kısa mizaç ölçeği kullanılarak toplandı.

Bulgular:

Çocukların çoğu, COVID-19 pandemisinden bu yana daha fazla TV (%77,9) izlemekte ve bilgisayar/tablet/akıllı telefonlarda (%89,3) daha fazla zaman geçirmektedir. Çalışmamızda, ekran süresi ile uyku süresi (<0,05), uyku kaygısı (<0,05), gündüz uykululuğu (<0,05) ve toplam uyku puanı (<0,05) arasında ilişki saptanmıştır.

Sonuç:

COVID-19 pandemisi sırasında uyku sorunları ile dijital ekrana maruz kalma ve mizaç arasında da bir ilişki vardır. Yöneticiler ve eğitimciler, COVID-19 salgını sırasında çocukların sağlığını ve eğitimini teşvik etmek için önlemler almalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, dijital ekrana maruz kalma, okul öncesi, uyku sorunları

Tam Metin (İngilizce)