Özgün Makale

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Gündüz Uykululuk Durumu, Hastalık Aktivitesi ve Duygu Durumu ile İlişkisi

10.4274/jtsm.galenos.2021.22931

  • Özlem Altındağ
  • Mazlum Serdar Akaltun
  • Ali Gür

Gönderim Tarihi: 13.01.2021 Kabul Tarihi: 08.03.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(3):192-196

Amaç:

Bu çalışmanın amacı ankilozan spondilitte (AS) uyku bozukluklarını değerlendirmek ve hastalık aktivitesi, anksiyete/depresyon, ağrı düzeyi arasındaki ilişkileri incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

Hastalık aktivitesi Bath ankilozan spondilit hastalığı aktivite indeksi (BASDAI) ile, uyku bozukluğu Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ) ile, ağrı düzeyi görsel analog ölçeği ile, duygusal durum Beck depresyon envanteri (BDE), durumluk-sürekli kaygı envanteri (STAI) I ve STAI II ile değerlendirildi. Bu veriler, bağımsız örneklem t-testleri ve Pearson korelasyon analizi kullanılarak incelendi.

Bulgular:

AS hastalarında gündüz uykululuk, depresif duygu durumu ve anksiyete düzeyleri sağlıklı kontrollere göre daha yüksekti. EUÖ; BASDAI, BDE, STAI I ve II ile korelasyon gösteriyordu. AS hastalarında kontrollere göre önemli ölçüde bozulmuş uyku kalitesi saptandı ve uyku ile duygu durum arasında güçlü bir ilişki vardı. Ayrıca, hastalık aktivitesi/ağrı şiddeti ve uyku kalitesi arasında pozitif bir korelasyon vardı.

Sonuç:

Sonuçlarımız, uyku kalitesinin ve emosyonel durumun, AS hastalarının sağlık durumunun kapsamlı değerlendirmesinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bu bilgi, hastalığın yönetimini ve tedavi kararlarını iyileştirmede bazı değerli ipuçları sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, uyku bozukluğu, hastalık şiddeti

Tam Metin (İngilizce)