Özgün Makale

Alzheimer Hastalarında Işığın Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Uyku Üzerindeki Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2019.27247

  • Güler Balcı Alparslan
  • Ayşe Özkaraman
  • Demet Özbabalık
  • Ertuğrul Çolak

Gönderim Tarihi: 03.04.2019 Kabul Tarihi: 11.08.2019 J Turk Sleep Med 2019;6(3):59-64

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Alzheimer hastalarında ışığın günlük yaşam aktiviteleri ve uyku üzerindeki etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada, aktigrafi cihazları, uyku ve ışık uygulama formları, Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri formları kullanılmıştır. Çalışma, Eskişehir’ de bir Alzheimer bakım merkezinde, yapılmıştır. Öncelikle tüm formlar doldurulmuş ve aktigrafiler bileklerine takılmıştır. Işık uygulamadan bir hafta önce hastalar aktigrafi ile izlenmiştir. İkinci hafta, hastalara bir hafta ışık uygulanmış ve aktigrafi kaydı alınmıştır. Bir hastanın toplamda dört hafta boyunca aktigrafi kaydı alınmıştır (7 gün boyunca günde ortalama 30 dakika saat 15 civarında, 50 cm uzaklıktan ve 1000 lüks). Uyku ve ışık uygulama formları doldurulmuştur. Daha sonra üçüncü ve dördüncü haftalar boyunca hastaların aktigrafi kaydı alınmıştır.

Bulgular:

Işık uygulanan alzheimerli hastaların uyku süreleri arasında anlamlı fark (p<0,05) ve hastaların inaktivite durumları karşılaştırıldığında da anlamlı fark bulunmuş (p=<0,001) ancak hastaların aktivite şiddetinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Yoğun aktivitede ışığın etkisinin olmadığı, inaktivite periyotlarını uzattığı uyku periyotlarını uzattığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, ilaç dışı uygulama, hemşirelik, uyku bozuklukları

Tam Metin (İngilizce)