Özgün Makale

Akademisyenlerde Uyku Bozuklukları ve Kaygı: Karşılaştırmalı Bir Analiz

10.4274/jtsm.43153

  • Nimet İlke Akçay
  • Anthony Awode
  • Mariyam Sohail
  • Yeliz Baybar
  • Kamal Alweithi
  • Milad Mahmoud Alilou
  • Mümtaz Güran

Gönderim Tarihi: 30.07.2018 Kabul Tarihi: 27.10.2018 J Turk Sleep Med 2018;5(3):86-90

Amaç:

Bu çalışma kaygı ve uyku bozuklukları arasındaki ilişkinin irdelenmesini ve kaygı bozukluğu olanlarda uyku bozukluklarının sıklığının kısıtlı bir çalışma grubu olan akademisyenlerde incelenmesini hedeflemektedir.

Gereç ve Yöntem:

Kampüsümüzdeki farklı fakültelerden 250 akademisyen %47 erkek ve %53 kadın cinsiyet dağılımı ile çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada (i) demografik bilgiler, (ii) uyku evreleri ve uyku kalitesi taraması, (iii) uyku bozukluklarının ölçeklendirilmesi, ve (iv) kaygı ölçeği olmak üzere 4 bölümden oluşan birleştirilmiş bir anket formu kullanılmıştır.

Bulgular:

Kadın ve erkek popülasyonda kaygı sırası ile %59 ve %41 olarak belirlenmiştir. Kaygı ölçeği puanlaması ile uyku bozuklukları ölçeği puanlaması arasında pozitif bir ilişki (r=0,168, p<0,05) belirlenmiştir. Uyku kalitesi ölçeği toplam puanları ile kaygı ölçeği toplam puanları negatif ilişkili idi (r=-0,75, p>0,05). Çalışma grubunun %51’inde uykusuzluk problemi olduğu ve uykusuzluğun en sık uyku bozukluğu olduğu, kaygı problemi yaşayanlarda ise kabus görmenin en sık görülen uyku bozukluğu olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Bulgularımız akademisyenlerde uyku bozuklukları ve kaygının birbiri ile bağlantılı olduğuna ve verimin artması için akademisyenlerin daha stressiz bir çalışma ortamında olmaları gerektiğine kanıt oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, kaygı, uyku bozukluğu, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)