Diğer

2016 Konu Dizini

J Turk Sleep Med 2016;3(3):0-0

Adaptif servo ventilator/Adaptive servo ventilator    48
Aile hekimleri/Family physicians    69
Anket/Guestionnaire    14
Apne hipopne indeksi/Apnea hypopnea index        73
Apne/Apnea    55
Beck depresyon indeksi/Beck depression index    6
Bilgi/Knowledge    14
Çocuk hekimleri/Pediatricians    69
Çocuk/Children    69
Davranış/Attitude    14
Dislipidemi/Dyslipidemia    1
Dopamine agonistleri/Dopamine agonists    20
Enflamasyon/Inflammation    26
Farkındalık/Awareness    69
Fibrinojen/Fibrinogen    1
Glukoz/Glucose    1
Gündüz aşırı uykululuk/Excessive daytime sleepiness    79
Hastane anksiyete depresyon skalası/Hospital anxietydepression
scale    79
Hipoksi/Hypoxia    55
Hızlı göz hareketi olmayan parasomnisi/Non-rapid eye
movement parasomnia    51
İntermittan hipoksi/Intermittant hypoxi    26
İnterstisyel akciğer hastalığı/Interstitial lung disease    34
Kanser/Cancer    26
Kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği/Redcell distrubution
width    39
Konfüzyonel uyanma/Confusional awakening    51
Kornea kalınlığı/Corneal thickness    43
Koroid kalınlığı/Choroidal thickness    43
Maksimum ekspiratuvar basınç/Maximal expiratory pressure    65
Maksimum inspiratuvar/Maximal inspiratory pressure    65
Mekanik ventilasyon/Mechanical ventilation    10
Multipl skleroz/Multiple sclerosis    23
Narkolepsi/Narcolepsy    23
Obstrüktif uyku apne sendromu/Obstructive sleep apnea
syndrome    1, 6, 14, 20, 23, 26, 34, 39, 43, 55, 65, 73, 79
Oksidatif stress/Oxidative stress    26
Oksijen desatürasyon indeksi/Oxygen sesaturation index    6
Optik koherens tomografi/Optical coherence tomography    43
Ortalama trombosit hacmi/Mean platelet volume    39
Parkinson hastalığı/Parkinson’s disease    20
Polisomnografi/Polysomnography    10, 55
Pozitif basınçlı hava yolu tedavisi/Positive airway pressure
treatment        55
Santral uyku apnesi/Central sleep apnea    48
Sürekli pozitif havayolu basıncı/Continuous positive airway
pressure    48
Trombosit dağılım aralığı/Platelet distribution width    39
Uyku atakları/Sleep episodes    20
Uyku bozuklukları/Sleep disorders    69
Uyku fragmantasyonu/Sleep fragmentation    26
Uyku problemleri/Sleep problems    69
Uyku/Sleep    10
Uykuda seks hastalığı/Sleep sex disease    51
Uykuda solunum bozuklukları/Sleep related breathing disorders    34
Ürik asit/Uric acid    1, 73
Yoğun bakım/Intensive care    10