ÖZGÜN MAKALE

J Turk Sleep Med 2017; 4: 6-15
Makale Geliş Tarihi: 05.04.2017
Makale Kabul Tarihi: 07.06.2017
*

Başkent University Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineering, Ankara, Turkey

**

Turkey Medicines and Medical Devices Agency, Ankara, Turkey

***

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Chest Diseases, Ankara, Turkey

****

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey

*****

Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Kars, Turkey

******

Economics and Technology University Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineering, Ankara, Turkey

Uvulopalatal Flap Cerrahisi Etkinliğinin Nicel Analizi

Amaç: Bu çalışmada, uvulopalatal flap cerrahisinin kantitatif analizi için sinyal işleme tekniklerine dayanan yeni bir metodoloji önerilmektedir. Uvulopalatal flap ameliyatı ile ilgili klinik değerlendirme çalışmaları, doktorların muayenesine bağlı olmakla birlikte, hastanın subjektif geribildirimini de içermektedir. Kantitatif ve objektif değerlendirme çalışması literatürde halen eksiktir.
Gereç ve Yöntem: Ameliyat öncesinde ve sonrasında 21 hastanın tüm gece uyku kayıtları analiz edilmiştir. Önerilen algoritma, iki bağımsız bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kalp hızı değişkenliği ve elektrokardiyogramın karmaşıklığı hesaplanmıştır. İkinci bölüm ise, elektroensefalogram alt bantlarının enerjilerinin hesaplanmasını içerir. Ardından, klinik ve deneysel parametreler arasındaki ilintinin belirlenmesi için istatistiksel yöntemler uygulanmıştır.
Bulgular: Düşük frekans/yüksek frekans oranı ve beta dalgasının alt bant enerjisi, ameliyat sonrası delta uyku süresi düşük olan hastalar için anlamlıdır. Ayrıca, hem ameliyat sonrası delta uyku süresi hem de kan gazında ölçülen O2 satürasyonu (SaO2) parametresi yüksek olanlar için alfa ve beta dalgalarının ve teta dalgasının alt bant enerjileri anlamlıdır. Ameliyat sonrası solunum bozukluğu endeksi ve SaO2 parametresi düşük olan hastalarda karmaşıklık anlamlıdır ve solunum bozukluğunun horlama indeksi ile ilintisi bulunmaktadır.
Sonuç: Ameliyat öncesi ve sonrasındaki klinik bulgulara göre anlamlı olmayan solunum bozukluğu indeksinin karmaşıklık özelliği ile doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın en önemli sonucu, ameliyat öncesi karmaşıklık özelliğinin solunum bozukluğu ve horlama indeksi ile ilintili olmasıdır. Bu, karmaşıklık özelliğinin cerrahiden önce bir öngörü parametresi olabileceği anlamına gelmektedir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü