SÖZLÜ BİLDİRİLER

J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sakarya

Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi

Giriş: Parkinson hastalığında (PH) uyku bozuklukları uzun yıllardır bilinmektedir ve sık olarak görülür. Parkinson hastalığında uyku bozuklukları etyolojisi multifaktöryeldir, nokturnal motor semptomlar, nokturi, depresif semptomlar ve kullanılan ilaçlar etkilidir. Aşırı gündüz uykululuğu nokturnal semptomlara ve dopaminerjik tedaviye sekonder olabileceği gibi uyanıklık sağlayıcı sistemde ve orexin sistemindeki bozukluklara bağlı da olabilir. Epworth uykululuk skalası (ESS) 8 farklı sorudan oluşan uyku ile ilgili durumları değerlendiren bir skaladır. Bu çalışmada, biz PH' ında uyku bozukluklarını ESS ile değerlendirilmeyi amaçladık.

Yöntem: Bu prospektif vaka-kontrol çalışmasında 46 PH' nın ve 30 sağlıklı gönüllünün demografik verileri ve uyku kalitesi kaydedildi. Uyku kalitesi Epworth uykululuk skalası (ESS) ile değerlendirildi. ESS 0-10 hafif olarak kategorize edildi ve 10 üzerinden ciddi olarak kategorize edildi. PH evrelemesinde Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) ve Hoehn ve Yahr ölçeği (H-Y) kullanıldı.

Bulgular: PH grubunda olan hastaların yaş ortalaması: 68.1 ± 11,7 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 64.3 ± 10.8 yıl, PH grubunun hastalık süresi 5.41 ± 4.04 yıl idi (p 0.13). Parkinson hastalığı, başlangıç yaşı 63.2 ± 12.3 idi. ESS skorları açısında PH gurubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p: 0.001). BPHDÖ ortalaması 31.9 ± 10.5 puan ve H-Y ortalaması 1.6 ± 0.5 puan saptandı. PH grubunun % 46.2'inde ve kontrol grubunun % 91,7'inde ESS skoru <10 tespit edilmiştir.

Sonuç: Uyku bozuklukları PH' da en sık rastlanan ve hastaların hayat kalitesini en çok düşüren non motor semptomlardandır. ESS' nın PH' daki gündüz aşırı uykululuğu değerlendirmek için oldukça iyi olduğu bildirilmiştir. Bu çalışma PH' ında ESS' nin uyku bozukluklarını saptamada kullanılması için iyi bir kanıt temeli sağlamıştır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü