SÖZLÜ BİLDİRİLER

J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-10
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Hasta Gözüyle Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

Giriş ve Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda pozitif hava yolu basıncı (PAP) tedavisi en etkili tedavi seçeneğidir. Tedavinin etkinliği hasta uyumu ile doğrudan ilişkilidir. Tedavi uyumunu etkileyen faktörler etnik, sosyokültürel ve yöresel farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada, hasta gözüyle PAP uyumu ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Adana’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından PAP cihazı sağlanan ve en az 1 yıldır PAP tedavisi alan tüm OUAS’lı hastalar mektupla merkezimize davet edildi. PAP uyumu objektif olarak, cihazın sayacının kaydettiği toplam kullanma süresinin tedavi başlangıcından sonra geçen gün sayısına bölünerek belirlendi. PAP uyumuna göre, tedaviye uyumlu (grup I), kullanma süresi yetersiz ( grup II) ve tedaviyi bırakanlar (Grup III) olmak üzere hastalar üç gruba ayrıldı. Uyum düzeyleri farklı olan hastaların tedavi hakkındaki görüşleri sorgulandı. Uyumsuz hastaların, neden tedaviyi yeterince uygulamadıkları veya neden sonlandırdıkları soruldu.

Bulgular: Çalışmaya alınan 738 hastanın %74,3’ü erkek olup, yaş ortalaması 54±10 yıl ve ortalama apne hipopne indeksi 49,1±24,9/saat bulundu. Hasta gruplarının özellikleri tablo 1’ de özetlenmiştir. Grup I’deki hastaların, % 53’ü PAP olmadan uyuyamadığını ve % 31,4’ü yarar gördükleri için tedaviye devam ettiği belirlendi (Tablo 2). Tedaviye uyumsuz hastaların % 29,4’ ü kısmen, % 54,1’i ise tam olarak tedaviden yarar gördüklerini ifade etmiştir. Grup II’deki hastaların daha çok tedavi yan etkileri, hatalı bilgilendirme, çalışama koşulları ve uygulama zorlukları nedeniyle tedaviyi aksattıkları (Tablo 3) ve Grup III’teki hastaların ise, tedavi yan etkileri, uygulama zorlukları, basınca karşı soluyamama, psikolojik olarak kabullenememe veya yarar görmediklerini düşündükleri için tedaviyi sonlandırdıkları (Tablo 4) saptandı.

Sonuç: Adana’ da OUAS’lu hastaların yarıdan fazlası, subjektif olarak PAP tedavisinden yarar gördükleri halde, tedaviyi yeterince kullanmadıkları veya bıraktıkları saptanmıştır. Bulgular hastaların tedavi hakkında, daha çok bilgi ve eğitime ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Özellikle tedavinin erken döneminde, hastalar yakından izlenmesi ve karşılaştıkları sorunların etkin bir şekilde giderilmesi gerekmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü