SÖZLÜ BİLDİRİLER

J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD, İzmir

**

Ege ÜTF İç Hastalıkları AD, Gastroenteroloji BD, İzmir

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Uzun Dönemde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Semptomları Üzerine Etkisi

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) hastalarında gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) sık görülmektedir. Pozitif havayolu basıncı (PAP) tedavisi ile hastaların solunumsal olaylarının önlenmesi ve GÖRH semptomlarının azalması beklenmesine karşın bu konuda yeteri veri yoktur. Bu çalışmada, PAP tedavisinin uzun dönemde OUAS hastalarında GÖRH semptomları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu prospektif çalışmada, polisomnografi yapılarak OUAS tanısı alan ve PAP tedavisi başlanan hastalara, tedavi öncesi ve PAP tedavisine başladıktan 1 yıl sonra valide edilmiş GÖRH anketi uygulanmıştır.

Bulgular: OUAS tanısı ile PAP tedavisi verilen 65 hasta (47’si erkek, yaş ortalaması 52.7±10.1, AHİ 54.0±25.2/sa) çalışmaya alınmıştır. PAP tedavisi öncesi 38 hasta (%58.5) antireflü tedavi kullanırken; tedavinin 1. yılında 10 hastada antireflü tedavi ihtiyacı ortadan kalkmıştır (p=0.021). Antireflü ilaç kullanımının azalmasının yanı sıra PAP tedavisi ile retrosternal ağrı/yanma (p=0.013), regürjitasyon (p=0.002) ve epigastrik ağrı (p=0.049) semptomlarında anlamlı düzelme saptanmıştır. Reflüye bağlı göğüs ağrısı ve disfaji semptomlarında ise değişiklik gözlenmemiştir (p>0.05) (Tablo 1).

Sonuç: Bu çalışmada uzun dönem izlemde OUAS hastalarında PAP tedavisi ile refflü semptomlarında belirgin düzelme olduğu ve antireflü tedavi gereksiniminin azaldığı saptanmıştır. Bu nedenle, antireflü ilaç kullanan ve PAP tedavisi başlanan hastaların izlemde reflü tedavisinin devamı konusunda yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü