Özgün Makale

Diyabet Olgusunun Horlama, Ailede Diyabet Öyküsü ve Obezite Arasındaki Sinerjik Etkileri

10.4274/jtsm.galenos.2021.60783

  • Yoo-Jeong Jeon
  • Seung Ku Lee
  • Jin-Young Kim
  • Chol Shin

Gönderim Tarihi: 19.11.2020 Kabul Tarihi: 24.02.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(2):126-135

Amaç:

Toplum, obezite, ailede diyabet öyküsü (ADÖ) ve diyabet arasındaki bağlantıların farkındadır, ancak bunların kombinasyonundan kaynaklanan sinerjik etkilerin farkında değildir. Bu çalışmada, diyabet olgusunun horlama, ADÖ ve obezite arasındaki sinerjik etkilerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmadaki denekler, devam eden, ileriye dönük popülasyon tabanlı bir çalışma olan Kore Genom ve Epidemiyoloji Çalışması Ansan-Ansung kohortundaki katılımcılar arasından seçildi. Ansan-Ansung kohortu 2001 ve 2002’de başlatıldı ve iki yılda bir takip edildi. Başlangıçta, 10,030 denekten oluşan ilk kohortun yaşları 40 ile 69 arasında değişmekteydi. Bu çalışmaya toplam 5,759 katılımcı dahil edilmiştir. Diyabet ve horlama, ADÖ ve obezite arasındaki ilişkiler, karıştırıcı faktörler için uyarlandıktan sonra Cox tehlike regresyon modelleri kullanılarak tahmin edildi. Horlama, obezite ve ADÖ, ortak değişkenler için düzenlemelerden sonra hem erkeklerde hem de kadınlarda diyabet ile anlamlı derecede ilişkili bulundu. Bununla birlikte, erkeklerin ADÖ ve obezite olma olasılığı önemli ölçüde daha yüksekti.

Bulgular:

Bu iki risk faktörü arasındaki sinerjik bir etki, ortak değişkenler için düzeltme yapıldıktan sonra kadın olmanın tüm grupla ilişkili olduğunu gösterdi. Dahası, kadın hastalarda iki risk faktörüne sahip olma riski yüksekken, erkekler böyle bir eğilim göstermiyordu. Kadınlarda bu üç risk faktörü arasında önemli bir sinerjik etki görülmüştür. Bu üç faktöre sahip bir maruziyet grubu diğer gruplardan daha yüksek diyabet riskine sahipti (tehlike oranı (HR) 6,27 [%95 güven aralığı (GA): 2,93-13,41] p<0,01, ancak bu erkeklerde görülmedi. Özellikle premenopozal kadınlarda ADÖ, obezite, habitüel horlama anlamlı idi [HR=5,69 (%95 GA: 2,31-14,02) p<0,01]. Ancak menopoz sonrası hem obez hem de obez olmayan kadınlarda ADÖ ve habitüel horlama ile anlamlı ilişki görüldü [HR=7,22 (%95 GA: 1,68-30,99) p=0,01 ve HR=7,85 (%95 GA: 1,88-32,82) p<0,01, sırasıyla].

Sonuç:

Obezite, ADÖ ve habitüel horlama kombinasyonu kadın hastalarda diyabete yatkınlıkla ilişkiliyken, erkeklerde ise obezite ve habitüel horlama diyabete yatkınlıkla ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Diyabet olgusu, risk faktörü, koekzistans, horlama, aile öyküsü, obezite

Tam Metin (İngilizce)