Özgün Makale

Adölesanların Uyku Problemlerinin ve Alışkanlıklarının Uyku Kalitesine Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2021.52523

  • Nihal Gamze Tetik
  • Gülcan Kar Şen

Gönderim Tarihi: 27.12.2019 Kabul Tarihi: 21.02.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(2):118-125

Amaç:

Bu çalışmada adölesan dönemdeki uyku problemlerinin ve alışkanlıklarının uyku kalitesine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Türkiye’de öğrenim gören 820 lise öğrencisine, Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PUKİ) uygulandı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi.

Bulgular:

Araştırmaya katılan adölesanların yaş ortalaması 16±1,14 yıl olup, %50,37’si kötü uyku kalitesine sahipti. Alkol/sigara kullanımı (p=0,001), internette gezinme (p=0,000), TV seyretme (p=0,026), yatmadan önce yiyecek tüketme (p=0,003) ile PUKİ toplam puan arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). Regresyon analizinde uykuya dalmakta zorlanma durumu arttıkça PUKİ puanı 2,5 kat, uykuda sıçrayarak uyanma ve sigara kullanma durumu arttıkça PUKİ puanı 1,6 kat arttı.

Sonuç:

Çalışmaya katılan adölesanların yarıdan fazlasının uyku kalitesi düşüktür. Adölesanın uyku ile ilgili problemleri onların fiziksel ve duygusal sağlığı, akademik başarısı ve güvenliği için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle adölesanların uyku rahatlığını etkileyecek faktörlerin en aza indirilmesi ve adölesan uyku sağlığının okul sağlığı ekiplerince geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, uyku kalitesi, okul sağlığı, hemşirelik

Tam Metin (İngilizce)